Aanmeldingsprocedure Hoofdstuk 9

‘Regulier waar het kan en speciaal waar het moet’.  Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat ervan uit dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Op het Kromme Rijn College werken wij met een aanmeldingsprocedure zoals u hieronder kunt lezen. Op de website kunt u meer informatie vinden zoals het aanmeldformulier en de mogelijke beschikbare plaatsen.

9.1 Aanmelding

De wet op passend onderwijs geeft alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere- en speciaal onderwijs scholen samen regionale samenwerkingsverbanden (swv). De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het Kromme Rijn College heeft vanwege haar regionale functie te maken met verschillende swv-en in- en buiten de regio Utrecht, die ook nog eens verschillend zijn in aanpak. Daarom verwijzen wij scholen en ouder(s)/verzorger(s) vaak eerst naar het samenwerkingsverbond waar het kind deel van uitmaakt.

Elke leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om toegelaten te worden tot het speciaal onderwijs. Een TLV  wordt afgegeven door het swv en geeft aan dat de leerling recht heeft op bekostiging van een vorm van speciaal onderwijs. Het swv beoordeeld de aanvraag voor een tlv oa op het criterium. De TLV is echter geen toelatingsbewijs tot de school. Alle scholen hebben hun eigen toelatingsprocedure en beslissen zelf over de plaatsing van leerlingen (zie ook toelatingscriteria op de website). Wanneer een leerling al voortgezet onderwijs volgt, is de school waar de leerling onderwijs volgt verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek voor een TLV bij het betreffende swv. Ouder(s)/verzorger(s) hebben de verantwoordelijkheid om hun kind aan te melden

Aanmeldingsprocedure

Wanneer het advies van de basisschool of VO school is om uw zoon of dochter aan te melden bij het Kromme Rijn College dan neemt u telefonisch of via de mail contact op met de administratie van onze school. U ontvangt een aanmeldingsformulier en het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren.

9.2 Toelatingscriteria

Het Kromme Rijn College hanteert de volgende toelatingscriteria;

  • De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
  • De leerling zijn/haar leerjaar en leerniveau passen binnen het onderwijs aanbod van het Kromme Rijn College.
  • De leerling heeft samen met zijn gezaghebbende (ouder(s)/verzorger(s)) een volledig ingevuld aanmeldformulier inclusief ondertekening ingeleverd bij het Kromme Rijn College (inclusief bijbehorende kopieën, zie aanmeldformulier).
  • Het complete dossier van de leerling is bij het Kromme Rijn College in goede orde ontvangen, middels een beveiligde omgeving (voorkeur OT) door de huidige school.
  • Dossiers die niet compleet zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

Op het Kromme Rijn college werken wij niet met een loting. De dossiers worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Een oriëntatiegesprek en/of rondleiding geldt niet als aanmelding. Wij werken niet met een wachtlijst.

9.3 Commissie van Begeleiding

De commissie van begeleiding (CvB) heeft een belangrijke rol bij de aanmelding en toelating van leerlingen. De CvB van het Kromme Rijn College beoordeelt in een intern overleg of de school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling (dossieranalyse) Dit gebeurt op basis van het dossier wat bij de aanmelding is aangeleverd. Mochten er onvoldoende gegevens zijn om tot een goede beoordeling te komen dan zal de CvB in overleg met ouder(s)/verzorger(s) aanvullende gegevens opvragen. De CvB neemt een besluit over het wel of niet toelaten van de leerling. Er wordt gekeken op welk niveau en binnen welke klas (en locatie) hij/zij onderwijs kan volgen. Bij afwijzing geeft de CvB aan de ouder(s)/verzorger(s) een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing wordt de leerling samen met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd worden voor een intakegesprek, indien mogelijk samen met betrokken hulpverleners. Op deze manier wordt er samen zorg gedragen voor een passend traject voor de leerling.

9.4 Samenwerkingen

  1. SWV Sterk VO: Utrecht en Stichtse Vecht (www.sterkvo.nl)
  2. SWV Zuidoost Utrecht ZOU: voor o.a. De Bilt, Bunnik, Zeist (www.swv-vo-zou.nl)
  3. SWV Regio Utrecht West (www.swvvo-ruw.nl)
  4. SWV Zuid-Utrecht ((www.swv-zuidutrecht.nl)
  5. SWV Eemland: voor o.a. Amersfoort, Baarn Bunschoten (www.swvdeeem.nl)

Er komen ook leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden waarmee het Kromme Rijn College mee samenwerkt. De insteek dat wij samen de beste plek creëren voor de leerlingen.