Kwaliteit Hoofdstuk 8

Kromme Rijn College stelt vierjaarlijks een schoolplan op waarin ambities zijn geformuleerd die jaarlijks vertaald worden in een jaarplan. Zo zijn wij als school continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

8.1 Kwaliteitsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog is en dat we de kwaliteit steeds blijven toetsen en verbeteren. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Via de Medezeggenschapsraad (MR) vragen wij feedback aan ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers over ons beleid en ons onderwijs.
  • De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt onze kwaliteit op basis van het toetsingskader voor het speciaal onderwijs. De Inspectie heeft aan onze school een basisarrangement toegekend. Met andere woorden: onze onderwijskwaliteit is op orde.
  • Wij houden jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en om de twee jaar onder medewerkers.

De resultaten worden besproken met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. De uitkomst uit deze onderzoeken worden omgezet in verbeteracties op school. Het is belangrijk voor de school dat u de enquête voor ouder(s)/verzorger(s) invult.

8.2 Kwaliteitszorg

Het Kromme Rijn College beoordeelt regelmatig of de kwaliteit in onze school op orde is door middel van een zelfevaluatie per klas, leerjaar en schoolniveau. Ook laten wij jaarlijks onze kwaliteit systematisch door ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen beoordelen met behulp van anonieme vragenlijsten. Op basis van de beoordelingen worden er verbeterpunten samen met de leerlingen- en de ouderraad gekozen en nader uitgewerkt in de jaarplannen. Op directie- en bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg continu gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de onderwijsresultaten, het lesgeven (de onderwijsleerprocessen), de zorg en begeleiding en het schoolklimaat (m.n. veiligheid).

8.3 Schoolinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er verschijnen regelmatig rapporten over onze school. U kunt ze inzien op de website van de onderwijsinspectie. Kijk op www.onderwijsinspectie.nl. Vul daar de naam in van de school (Kromme Rijn College) en de plaatsnaam (Utrecht). De schoolinspecteur voor onze school is de heer Bert Molema. Het adres van de onderwijsinspectie is Postbus 2730, 3500 GS Utrecht.

8.4 Examenresultaten 2022-2023

Het afgelopen schooljaar zijn totaal 33 leerlingen opgegaan voor een examen. Hieronder de uitsplitsing per niveau.

Overzicht examen 2023 per niveau BBL-LWT Entree MBO KBL TL
Totaal aantal kandidaten 22 1 2 8
Totaal geslaagd 22 1 1 7
Totaal afgewezen 1 1

8.5 Uitstroom

Binnen het Kromme Rijn College zijn leerlingen uitgestroomd in het schooljaar 2022-2023 naar vervolgonderwijs (vo, mbo/roc) of naar arbeid. Van totaal 81 uitstromers gaan er 42 leerlingen starten in het schooljaar 2023-2024 op een MBO/ROC met een BOL of BBL opleiding. Daarnaast zijn er 18 uitgestroomd naar arbeid bij een erkend leerbedrijf d.m.v. begeleid werken en 1 leerling naar dagbesteding. Ook zijn er 11 leerlingen uitgestroomd naar een andere VSO en 8 leerlingen naar een reguliere VO school. Tot slot is er een leerling verhuisd naar het buitenland.