Praktische zaken Hoofdstuk 5

Op het Kromme Rijn College hechten wij veel waarde aan duidelijkheid en structuur voor onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Het is van belang dat voor iedereen duidelijk is welke verwachtingen er zijn zodat iedereen vooraf weet wat er van hem/haar verwacht mag worden.

5.1 Lestijden en pauzes

Er zijn binnen het Kromme Rijn College verschillende lestijden vastgesteld.

Voor de locatie KRC 360, i-lab, bovenbouw en middenbouw zijn de lestijden;

Uren Tijden
1e lesuur 08.15-09.05 uur
2e lesuur 09.05-09.55 uur
3e lesuur 9.55-10.45 uur
Pauze 10.45-11.00 uur
4e lesuur 11.00-11.50 uur
5e lesuur 11.50-12.40 uur
Pauze 12.40-12.55 uur
6e lesuur 12.55-13.45 uur
7e lesuur 13.45-14.35 uur
Pauze 14.35-14.50 uur
8e lesuur 14.50-15.40 uur
9e lesuur 15.40-16.30 uur

Voor de locatie onderbouw en plusbouw

Uren Tijden
1e lesuur 08.15-09.05 uur
2e lesuur 09.05-09.55 uur
Pauze 9:55-10:10 uur
3e lesuur 10.10-11.00 uur
4e lesuur 11.00-11.50 uur
Pauze 11.50-12.05 uur
5e lesuur 12.05-12.55 uur
6e lesuur 12.55-13.45 uur
7e lesuur 13.45-14.35 uur
8e lesuur 14.35-15.25 uur
9e lesuur 15.25-16.15 uur

*Sommige leerroutes hebben afwijkende lestijden. Hierover wordt u door de mentor geïnformeerd. Waar nodig zijn de schooltijden aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook wanneer dit van toepassing is, wordt u hierover door de mentor geïnformeerd.

Op stagedagen zijn de tijden afhankelijk van het bedrijf waar de leerling stage loopt.

5.2 Schoolvakanties

Herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

2e Paasdag: maandag 2 april 2024

Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024

Zomervakantie: vrijdag 12 juli t/m 23 augustus 2024

5.3 Lessentabel

U kunt de lessentabel vinden op de website; www.krommerijncollege.nl/lessentabel

5.4 Lesuitval

Uiteraard doen wij er alles aan om lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen. Bij ziekte of afwezigheid van collega’s laten wij de lessen zo veel mogelijk overnemen door andere collega’s uit het team. Indien de lessen niet overgenomen kunnen worden, verdelen wij de leerlingen over de overige klassen. Wanneer dit alles niet mogelijk is werken de leerlingen thuis en krijgen de leerlingen werk mee naar huis. Wanneer afstandsonderwijs belemmerend is voor een leerling dan komt deze leerling toch op school en wordt hij of zij opgevangen in een andere groep – indien onderverdelen wel mogelijk is. Ouders en verzorgers worden via Magister en/of sms op de hoogte gesteld van uitval en lesroosterwijzigingen

5.5 Ziekte, te laat en verzuim

Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) om ziekte/afwezigheid altijd telefonisch te melden tussen 07:45 en 08:15uur middels het telefoonnummer: 030-2076299, u kunt dan een bandje inspreken. Wanneer een leerling gebruik maakt van leerlingenvervoer, is het belangrijk dat u ook de vervoerder informeert.

5.6 Te laat komen

Met ingang van 1 augustus 2009 is de wet verzuimmelding in werking getreden. Scholen zijn sindsdien verplicht het verzuim te melden bij het digitale loket van DUO.  Melden van verzuim is verplicht na ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier weken.

De leerling hoort op tijd op school te komen en in de klas te zijn. Als je te laat komt wordt dit genoteerd in Magister. Als dit herhaaldelijk voorkomt zal de mentor dit te-laat-kom-gedrag met de leerling bespreken en ouder(s)/verzorger(s) hierover informeren. Het verzuim is voor ouder(s)/verzorger(s) te zien in Magister en kunnen dit volgen.

Wij bespreken verzuim periodiek met de leerplichtambtenaren en zal bij frequent (ongeoorloofd) verzuim leerling en ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor gesprek.

5.7 Verlof

De vakantiedagen en vrije dagen zijn vastgesteld. Wij moeten ons daaraan houden.

Er kan bij uitzondering sprake zijn van verlof om dringende reden of van bijzonder verlof. In beide situaties moet u vooraf toestemming hebben gekregen van de directeur.

Wanneer er sprake is van luxe verzuim (zonder toestemming van de directeur) op vakantie of een dagje weg) wordt hiervan melding gedaan bij Leerplicht.

Wanneer het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

De voorwaardes zijn;

  • uw kind/pupil kan maximaal 10 dagen (2 weken) extra vrij krijgen.
  • U moet wel bewijzen dat het echt niet anders kan.
  • U mag zo’n verzoek 1 keer per schooljaar indienen.
  • Uw verzoek wordt afgewezen als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie.
  • Wilt u meer dan 10 dagen extra vrij? Dan beslist de leerplichtambtenaar.

Bijzonder verlof

In twee situaties kan er sprake zijn van bijzonder verlof:

Vrije dag vanwege bijzondere omstandigheden, zoals een begrafenis of een bruiloft. U bent dan verplicht een kopie van de kaart te laten zien. Vrije dag vanwege plichten die voortvloeien uit geloofs- of levensovertuigingen, zoals het Suikerfeest. U moet dat bijzondere verlof aanvragen bij de directeur