Verwachtingen, afspraken en regels Hoofdstuk 4

Om op het Kromme Rijn College voor iedereen een prettige leer- en werkplek te creëren stellen wij verwachtingen aan leerlingen met de daarbij behorende regels en afspraken. Iedereen mag er bij ons zijn.

4.1 Pedagogisch Klimaat

Een goed pedagogisch klimaat begint bij de waarden die op school belangrijk zijn. Het Kromme Rijn College gaat uit van de waarden: lef, zelf leiden, genieten, moreel en verbinden.

Het Kromme Rijn College is een Schoolwide Positive Behaviour Support (SPBS) school. Dit betekent dat wij schoolbreed positief gedrag ondersteunen en bekrachtigen. We gaan hierbij uit van wederzijdse verwachtingen die door de hele school zichtbaar zijn en waar we elkaar op kunnen aanspreken. Leerlingen zijn onderdeel van een groep in de school en samen op een positieve wijze verantwoordelijk voor een leefbare en veilige school. Samen creëren we zo een omgeving die het leren bevordert en (gedrags-)problemen voorkomt of de-escaleert. Hierbij hoort ook het belonen van goed gedrag en het stimuleren van het kiezen voor oplossingen.

De verwachtingen die voor iedereen gelden zijn:

  • Wij hebben respect voor elkaar
  • Wij kleden ons representatief
  • Wij herstellen onze fouten
  • Wij dragen met zijn allen bij aan een veilige school
  • Wij zijn een telefoonvrije school*
  • Op het schoolterrein wordt niet gerookt

*met uitzondering van in het klaslokaal, tijdens de pauzes.

Het Kromme Rijn College biedt een veilig schoolklimaat waarin onderwijs, zorg en begeleiding zijn afgestemd op de behoeften van de leerlingen. In het beleidsplan Veilige school staat hoe we onze school fysiek en sociaal veilig houden. Voorvallen tussen leerlingen of tussen een leerling en een docent zijn soms niet te vermijden. Vaak wordt een voorval weer opgelost middels een herstelgesprek en/of hersteltaak. Als een voorval niet kan worden opgelost binnen het team dan kan er opgeschaald worden via de mentor, teamcoach of orthopedagoog naar de directie.

4.2 School verwachting

De verwachtingen (in lijn met de methodiek PBS)/ regels en afspraken die bij ons op school gelden bieden duidelijkheid en structuur. De leerlingen worden hier dan ook aan gehouden.

1. Ik ben op tijd aanwezig op school.

2. Ik heb alles bij me, wat ik nodig heb om de les te volgen.

3. Ik doe actief mee aan de les en stoor anderen niet.

4. Mijn mobiel is tijdens de les in de kluis.

5. Als ik op school ben heb ik mijn jas op de kapstok (of kluis) en draag ik geen pet of capuchon.

6. Ik ga respectvol om met anderen en los problemen op (herstelgesprek).

7. Roken (inclusief vapes), energydrinks, verboden middelen en wapens zijn niet toegestaan.

8. Ik stuur geen vervelende berichtjes of filmpje/foto’s via Social media (internet), overigens is dit ook strafbaar.

  • Naast een aantal officiële, wettelijke regels zijn er op het Kromme Rijn College duidelijke afspraken opgesteld over het bezit van verboden middelen. Belangrijk voor u en voor onze leerlingen is om te weten dat: o.a. drugs (waaronder snus), vapes, wapens en vuurwerk niet meegenomen mogen worden naar school. Als er gesignaleerd wordt dat een leerling dit op school in zijn of haar bezit heeft (en uitwisselt), wordt het ingenomen en wordt er contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). Ook zal er in veel gevallen contact worden opgenomen met de politie. Dit is onderdeel van de schoolveiligheidsafspraken zoals deze zijn gemaakt met alle scholen, gemeente en politie.  Andere stappen die genomen (moeten) worden, zijn zichtbaar in het protocol schorsing en verwijdering die te vinden is zowel in de schoolgids (4.8) als op onze website.

4.3 Telefoongebruik

Het Kromme Rijn College is een telefoonvrije school. Wij begrijpen dat de mobiele telefoon voor leerlingen belangrijk is, maar de uitwerkingen van mogelijk misbruik wegen naar onze mening zwaarder dan het nut. Bovendien vinden wij het belangrijk om in geval van calamiteiten thuis of buiten de school eerst een verantwoorde manier van informeren en begeleiden met ouder(s)/verzorger(s) af te stemmen voordat leerlingen worden geconfronteerd met een plotseling moeilijke (thuis)situatie.

Dit betekent dat leerlingen hun telefoon in hun kluis bewaren. Vanaf 1 januari 2024 geldt er een wettelijk telefoonverbod in de klaslokalen. Telefoons mogen niet meer in de lokalen en dienen bewaard te worden in de kluis. De uitzondering hierop is het gebruik van de mobiele telefoon ten behoeve van een (vak)les waarbij de telefoon nodig is.

Uiteraard verwachten wij de medewerking van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om de school telefoonvrij te houden. Lukt het een leerling toch niet om zich aan de verwachting te houden dan wordt er een procedure gevolgd. Bij herhaling en/of wanneer de leerling hier niet aan meewerkt wordt contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s) voor een gesprek.

Leerlingen kunnen in dringende gevallen via de mentor altijd gebruik maken van de schooltelefoon.

4.4 Kleding

Als openbare school hebben we respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort bij dat we respect tonen en verwachten voor het dragen van religieuze symbolen zoals bijvoorbeeld een kruisje, keppeltje of hoofddoek. Het herkennen van elkaar en het zien van emoties op gezichten vinden wij een belangrijk aspect van communicatie en ontmoeting. Het dragen van gezicht bedekkende kleding is in de school en op het schoolterrein dan ook niet toegestaan.

Tijdens kookles, techniek en gym is het om veiligheids- en gezondheidsredenen niet toegestaan sieraden te dragen. Ook kan het zijn dat bepaalde kledingstukken met loshangende delen tijdens deze lessen niet of op een andere manier gedragen moeten worden. Tijdens gymles is het dragen van gymkleding en gymschoenen (met lichte zolen) verplicht. Verder verwachten wij dat zowel personeel, ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen binnen de school en op het schoolterrein kleding dragen die voldoen aan de algemene geldende fatsoensnormen. Waar nodig kan iemand daarop aangesproken worden.

4.5 Roken, alcohol en drugs

De regels binnen het Kromme Rijn College luiden als volgt;

Alcohol, wettelijk niet toegestaan onder de 18 jaar dus:

  • Het gebruik, bezit en onder invloed zijn van alcohol tijdens schooltijden is verboden.
  • Op schoolfeesten en tijdens excursies is het gebruik van alcohol door leerlingen niet toegestaan.

Roken is sinds augustus 2020 verboden voor leerlingen en medewerkers op het schoolterrein.

Indien een leerling toestemming heeft om te roken van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), dan kan de leerling tijdens de pauzes roken op de afgesproken plek. Deze plek is buiten het schoolterrein en er is hier altijd een medewerker bij aanwezig. Een vape is niet toegestaan bij ons op school, gezien onduidelijk is wat er in een vape zit. Mocht de leerling deze in het bezit hebben dan zal deze worden afgenomen en er contact gezocht worden met ouder(s)/verzorger(s).

Overige middelen (soft- en harddrugs)

Bezit en gebruik van soft- en harddrugs op school is niet toegestaan. Wij beschouwen lachgaspatronen zoals vanaf 1 januari 2023 is opgenomen in de wet ook als drugs. Indien de regels worden overtreden, komt de school in actie. U zult als ouder/verzorger in alle gevallen door ons worden geïnformeerd. Afhankelijk van de mate van overtreding kunnen leerlingen worden geschorst of worden verwijderd van school. Indien een leerling dealt, zal aangifte worden gedaan bij de politie. Dit is opgenomen in de schoolveiligheidsafspraken met de scholen, gemeente en politie.

4.6 Omgangs-en integriteitscode

Op het Kromme Rijn College hanteren wij de omgangs-en integriteitscode die geldt voor alle SPO Utrecht scholen. Dit betekent dat integer handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen en het niet-juiste laten’. En: ‘naar eer en geweten en naar beste kunnen en vermogen handelen’. Maar wat is het juiste? Onze integriteitscode omschrijft welke algemene integriteitsnormen we met elkaar bij SPO Utrecht hanteren.

4.7 Veiligheid

Je kunt alleen leren en groeien in een omgeving waarin je je veilig voelt. Iedereen moet zich op het Kromme Rijn College veilig kunnen voelen. Het Kromme Rijn College heeft samen met andere scholen in de wijk, het wijkbureau, de gemeente en de politie een afspraken over school en veiligheid. Samen werken we aan de veiligheid in en rondom de school.


4.8 Schorsing en verwijdering

Op het Kromme Rijn College wordt er gewerkt met een wanordeladder, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt wat de verschillende niveaus van gedrag zijn en de interventies die wij als school hebben. Indien er sprake is van een incident (niveau 4) vindt altijd eerst de-escaleren plaats binnen het team en wordt er daarna afgestemd met de directie m.b.t. de sancties. Is een vooral en/of incident bijzonder ernstig, dan kan de school overgaan tot schorsen van de leerling of in het uiterste geval tot verwijdering. Een schorsing wordt voor maximaal één schoolweek opgelegd. In die periode heeft de leerling geen toegang tot de gebouwen en terreinen van de school. De school treft maatregelen zodat de voortgang van het leerproces van de geschorste leerling gewaarborgd wordt. De school informeert de ouder(s)/ verzorger(s) telefonisch en schriftelijk over de (aanleiding van de) schorsing en nodigt hen en de leerling uit voor een gesprek op school. In dat gesprek wordt het incident besproken, daarnaast worden oplossingsmogelijkheden verkend en afspraken gemaakt op basis waarvan de leerling weer kan deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. Indien men het niet eens is met de opgelegde schorsing, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.

Bij herhaaldelijke overtreding van de regels/normen of in het geval van zeer ernstige situaties kan de school een verwijderingsprocedure starten. In afwachting van het vinden van een andere school wordt de leerling geschorst. De leerling mag dan niet in de gebouwen en op de terreinen van de school aanwezig zijn. De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch en schriftelijk over de (aanleiding van de) voorgenomen verwijdering en schorsing en nodigt hen en de leerling uit voor een gesprek op school. In dat gesprek wordt de aanleiding van de voorgenomen verwijdering en de opgelegde schorsing besproken en ook de maatregelen waarmee de voortgang van het leerproces van de leerling wordt gewaarborgd. Zodra een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten, neemt de school het besluit tot definitieve verwijdering. Indien men het niet eens is met de definitieve verwijdering, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.

De school heeft een Stappenplan Schorsing en Verwijdering dat in die situaties leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd kan leren en ontwikkelen.

4.9 Beschadiging en vermissing

De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van beschadiging of vermissing van zaken die een leerling mee naar school neemt. Daarom adviseren wij geen kostbare zaken mee naar school te nemen

• Zorgvuldig omgaan met de eigen spullen en die van anderen.

• Gevonden voorwerpen altijd bij de je mentor of docent inleveren.

4.10 Wettelijke aansprakelijkheid

Het Kromme Rijn College heeft een eigen WA-verzekering afgesloten voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwilligers. Deze verzekering geldt tijdens de schooltijden, inclusief schoolkampen, schoolreisjes en excursies. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke goederen. Wij raden dan ook aan om geen waardevolle spullen mee te nemen naar school.

Ouders/ verzorgers zijn aansprakelijk voor schade/ letsel die hun kind toebrengt aan medeleerlingen, personeel, het schoolgebouw of aan de inventaris. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. In dit soort gevallen zal er een beroep gedaan moeten worden op de WA-verzekering van de betrokkenen. Wij raden ouders/ verzorgers dringend aan een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren hiervoor af te sluiten.

Wij hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers voor als er iets gebeurt tijdens activiteiten in schoolverband. Het is een aanvullende verzekering, dit betekent dat altijd eerst de verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) wordt aangesproken.

Alle leerlingen die stage lopen zijn gedurende de stage en tijdens de (rechtstreekse) reis van en naar het stageadres verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen. Indien er sprake is van (on)bewust veroorzaakte schade door eigen schuld, kan hier geen beroep op gedaan worden. Als leerlingen stage lopen in de schoolvakanties en in het weekend, dan geldt deze verzekering als er een stage-overeenkomst is gesloten en ondertekend.

4.11 Collectieve aansprakelijkheids-en reisverzekering

Voor alle activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd heef Kromme Rijn College een collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering afgesloten voor de leerlingen en de medewerkers. De dekking begint een uur voor aanvang van de school en eindigt een uur na het verlaten van de school of de tijd die de leerling redelijkerwijs nodig heeft om thuis te komen. Het betreft een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van de ouder/verzorger zal worden aangesproken.

4.12 AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Wij handelen als school volgens deze verordening en hebben onze processen volledig AVG-proof georganiseerd.

Op school worden elk jaar foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor diverse publicaties zoals de schoolgids, de website en de nieuwsbrief. Dan vragen we aan een aantal leerlingen of ze gefotografeerd of gefilmd willen worden. In zo’n situatie zullen we toestemming aan de ouder/verzorger vragen om de foto of video te mogen gebruiken.

Er worden in de klas soms ook foto’s en films gemaakt als onderdeel van de les. Dan hoeven we geen toestemming te vragen aan de ouder/verzorger. Dat hoort namelijk bij het lesprogramma waarmee we onze leerlingen de vaardigheden leren die ze nodig hebben voor een diploma en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Deze foto’s en films worden alleen gebruikt in de les. Onze leerlingen moeten hieraan meedoen, net als aan alle andere onderdelen van ons lesprogramma.

4.13 Foto en video opname

Het maken van foto’s en video-opnames door leerlingen is niet toegestaan. Wanneer er ter begeleiding video-opnames worden gemaakt zijn deze alleen voor intern gebruik en worden deze na gebruik vernietigd. Voor de website, schoolgids en andere doeleinden kunnen foto’s worden gemaakt, deze zijn onherkenbaar of bewerkt. In geval van duidelijke herkenning is hiertoe vooraf toestemming gekregen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Deze foto’s worden maximaal 1 jaar gebruikt.