Samenspel Hoofdstuk 6

Op het Kromme Rijn College doen wij zoveel mogelijk in verbinding en samenspel. Wij hebben verschillende gremium die met de schoolleiding en het team meedenkt over de invulling en kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat er vanuit verschillende perspectieven en verbinding samen het beste onderwijs maken voor onze leerlingen.

6.1 Medezeggenschap

Het Kromme Rijn College heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch klimaat op school om het onderwijs te verbeteren. In de MR zijn zowel ouders als docenten vertegenwoordigd. Wilt u deelnemen aan de MR? Neem dan contact op met het secretariaat van onze school.

6.2 Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden met de leerlingen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden wordt komend schooljaar uit elk(e) team/bouw een vertegenwoordiger gekozen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt met de medewerker die het voorzitterschap leerlingenraad in zijn/haar portefeuille heeft. Een deel van de leerlingenraad gaat op gezette tijden in overleg met directie en/of de medezeggenschapsraad (MR). De onderwerpen die dan besproken worden kunnen door het bestuur of schoolleiding worden bepaald, maar ook door de leerlingenraad zelf.

6.3 Ouderbetrokkenheid

Naast de zes geplande voortgangsgesprekken waarin de voortgang van de leerlingen wordt besproken organiseert het Kromme Rijn College komend schooljaar een aantal keer per jaar themabijeenkomsten en is er een ouder-klankbordgroep. Meer informatie wordt via de nieuwsbrief en website gedeeld.