Waar de school voor staat Hoofdstuk 2

Het Kromme Rijn College is een school voor voortgezet onderwijs met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs en arbeid. Wij bieden onderwijs aan dat aansluit bij het regulier voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen makkelijk instromen van speciaal onderwijs terug naar het regulier onderwijs. (Passend waar het moet en regulier waar het kan.) Volgens de uitgangspunten van Passend Onderwijs: regulier waar het kan en speciaal waar het moet.

2.1 Het onderwijs

Onze kerntaak is om leerlingen te begeleiden naar (regulier) vervolgonderwijs. Doorstromen kan bij ons naar een passende school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo óf mbo. Daarnaast rusten we toe op arbeid met of zonder brancheopleiding. Sinds 2022-2023, bieden we ook de entreeopleiding op niveau 1 aan.

Ons onderwijs is kleinschalig ingericht waarbij iedere leerling op basis van zijn/haar onderwijsbehoefte een onderwijsprogramma doorloopt met perspectief op de toekomst. De leerlingen krijgen in stamgroepen, waar zij gedurende de dag zitten, hun onderwijsprogramma van diverse vakdocenten. De praktijklessen volgen de leerlingen in de hiervoor bestemde lokalen. De groepen zijn heterogeen samengesteld op basis van het leerjaar, niveau, leerlingkenmerken en ondersteuningsbehoefte.

2.2 Het onderwijs aanbod

Wij bieden op het Kromme Rijn College in de onderbouw praktijkonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg (BB) kaderberoepsgerichte leerweg (KB), theoretische leerweg (TL), havo en vwo. De lesprogramma's sluiten aan bij het onderwijs op reguliere scholen. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale vaardigheden, studievaardigheden, digitale vaardigheden, burgerschap en loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).

In het tweede leerjaar wordt met leerlingen van het Praktijkonderwijs gekeken naar de uitstroom- en doorstroommogelijkheden. Ook de mogelijkheid tot plaatsing in een entreeopleiding, brancheopleiding en/of een traject voor arbeidstoeleiding wordt hierbij verkend.

Voor leerlingen met een havo/ vwo niveau wordt vroegtijdig gekeken naar hoe de aansluiting naar een (reguliere) havo of vwo 4 en/of MBO 4 goed kan worden georganiseerd. Indien nodig worden sommige vakken aangeboden via IVIO@school.

In de bovenbouw bieden wij eindonderwijs vmbo op het niveau BB, KB en TL. De leerlingen starten vanaf leerjaar 3 in het vmbo met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het speciaal onderwijs is niet bevoegd om eigen examens af te nemen, daarom hebben wij een symbiose met het Trajectum College en werken wij in deze leerroute samen. In samenwerking met het Trajectum College stellen wij een PTA op voor de AVO vakken die wij als Kromme Rijn College aanbieden met het profiel Dienstverlening en Producten (D&P). Het diploma wordt afgegeven door het Trajectum College.

Naast de reguliere mogelijkheid om een vmbo-BB diploma te behalen bieden wij ook LeerWerkTrajecten (LWT) aan. Hierbij combineren leerlingen drie dagen stage met twee dagen school. Met dit diploma is doorstroom naar MBO niveau 2 mogelijk. Ook voor deze examenroute geldt dat wij een samenwerking hebben met het Trajectum College.

(pre-)entree en Arbeidsroute

Voor alle jongeren van 15 jaar en ouder die tussentijds instromen, onze school nog niet kunnen verlaten en/of niet in de bovenbouw van het VMBO zitten voorzien wij in een (pre-)entree/MBO 1 opleiding en/of (voorbereidende) arbeidsroute. Deze interne route maakt een combinatie van leren en stage/werken mogelijk. Hierbij is het mogelijk om certificaten te behalen. Dit is in samenwerking met Organisatie in Balans (ORGB). ORGB-opleidingen is gespecialiseerd in begeleidingstrajecten voor vso en praktijkonderwijs voor MBO 1 (Entree) en MBO 2. Het Kromme Rijn College biedt op dit moment alleen MBO 1 aan.

De begeleiding bij toeleiding naar arbeid is individueel maatwerk en gebeurt in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen.

2.3 Stages

Leerlingen in het vmbo leerjaar 1 en 2 en pro, havo en vwo leerjaar 1,2 en 3, hebben twee keer per jaar een Werkend Leren Meerdaagse (WLM).  De leerlingen in de route LWT lopen stage vanaf leerjaar 3 waarbij stage een vereist onderdeel van het PTA betreft. Leerlingen die in de route praktische bb, arbeid, (pre)entree en praktijkonderwijs hebben stage ook als vast onderdeel van hun lesprogramma. Bij de PRO en bb klassen wordt per klas bekeken wanneer en of een stagedag passend is.

2.4 Overgang en Examen

Op het Kromme Rijn College hanteren wij een overgangsregeling. Deze is bepalend voor de overgang van de leerling van het ene leerjaar naar het volgende. Deze regeling kunt u nalezen op onze website. In leerjaar 3 en 4 vindt het schoolexamen (SE) plaats, dat eind leerjaar 4 wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE).

2.5 Programma van toetsing en afsluiting

We bereiden leerlingen goed voor op het examen. We werken met boekjes waar precies in staat wat de leerling moet weten. Die werken we stapsgewijs door. Dit boekje wordt het PTA genoemd. Er is er één voor elke leerweg. De leerlingen krijgt het PTA uitgereikt aan het begin van het schooljaar. De PTA’s staan ook op onze website.

2.6 Examenreglement

Wie examen doet, hoort zich aan de regels te houden. Al die regels staan in het examenreglement. Er staat ook in wat er gebeurt als een leerling zich er niet aan houdt. Lees het reglement samen met uw kind/pupil goed door. Het staat op de website. Ook al zijn wij een speciaal onderwijs school, wij kunnen niet afwijken van de regels die in het examenreglement staan.